Customs Support Middelbaar Gasmeetkundige Rotterdam

Algemene Leveringsvoorwaarden Safety

ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN (hierna: “algemene voorwaarden”) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Tienen Milieuadvies B.V., tevens handelend onder de naam Customs Support Safety, gevestigd en kantoorhoudende te (5916 PN) Venlo aan de Huiskensstraat 56, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 14127542, hierna aangeduid met “CSS”,  (versie januari 2021).

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan, iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie of waarvan CSS werkzaamheden verricht, dan wel met wie of waarmee CSS een overeenkomst aangaat of met wie of waarmee CSS in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst en/of diens vertegenwoordiger.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “overeenkomst” verstaan: iedere overeenkomst die tussen CSS en de wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

3. In deze algemene voorwaarden wordt onder “werkzaamheden” verstaan: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die CSS voor of ten behoeve van de wederpartij verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (waaronder doch niet uitsluitend overeenkomsten, offertes, mededelingen en aanbiedingen) tussen CSS en wederpartij en alle werkzaamheden die CSS voor of ten behoeve van de wederpartij verricht, al dan niet om baat of om niet. Onder de werkzaamheden vallen onder meer, maar niet uitsluitend: het verrichten van metingen, ontgassingen, opleidingen, het geven van advies, verwijdering van afvalstoffen, verkoop en/of levering van zaken en alle overige werkzaamheden van CSS.

2. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op niet-contractuele rechtsverhoudingen.

3. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden binden CSS niet. Eventuele toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk door CSS zijn aanvaard, tussen partijen in de overeenkomst zijn vastgelegd en gelden slechts voor de overeenkomst waarop deze afwijkingen betrekking hebben, behoudens indien en voor zover een dergelijke afwijking in een volgende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

5. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van CSS wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van werknemers, aandeelhouders en bestuurders van CSS alsmede ten behoeve van door CSS ingeschakelde onderaannemers, tussenpersonen en andere derden die door aanvaarding een beroep op de overeenkomst en de algemene voorwaarden kunnen doen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten met de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen dat de algemene voorwaarden niet toepasselijk zijn. 

7. Indien individuele bepalingen uit deze algemene voorwaarden wegens strijd met enige bepaling van dwingend recht nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. CSS en de wederpartij zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat hierbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de inhoud en strekking van de ni te vervangen bepaling. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop CSS om andere redenen in een voorkomend geval geen beroep zou kunnen doen.

8. Bij het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten of werken beogen partijen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan met CSS c.q. personeel van CSS in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

1. Alle aanbiedingen en offertes van CSS zijn vrijblijvend. Het enkel uitbrengen door CSS van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht CSS niet tot het sluiten van een overeenkomst.

2. Een overeenkomst tussen CSS en de wederpartij komt tot stand en bindt CSS slechts indien deze schriftelijk is bevestigd door CSS, dan wel doordat CSS feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3. Indien in de acceptatie van de wederpartij voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra CSS aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming van CSS wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van

algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd en die in een eventueel tegenvoorstel van toepassing zouden worden verklaard (zie oor artikel 2 lid 3 van deze algemene voorwaarden).

4. Rechtshandelingen, mededelingen en dergelijke van de wederpartij met ondergeschikten van CSS binden CSS niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen, mededelingen en dergelijke door CSS uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingestemd. Alleen CSS kan een beroep doen op deze bepaling.

5. Aan geen van de bij een aanbieding of offerte verstrekte prijslijsten, catalogi en andere documentatie van CSS kunnen rechten worden ontleend met betrekking tot de gestelde prijs.

Artikel 4. Prijzen en kosten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen:

- gebaseerd op de tijdens de offertedatum geldende hoogte van (inkoop)prijzen, lonen, loonkosten, speciale- en overheidslasten, verzekeringspremies en andere kosten;

- exclusief btw en andere heffingen van overheidswege;

- vermeld in Euro’s.

2. CSS is gerechtigd de geoffreerde of overeengekomen prijs te verhogen indien zich na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren voordien, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: stijging van valutakoersen, stijging van de kosten van materialen, brandstoffen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van transportkosten, stort- en verwerkingstarieven, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

3. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke C.A.O. en andere arbeidsvoorwaarden. Indien ingevolge deze arbeidsvoorwaarden recht bestaat op een bijzondere toeslag (bijvoorbeeld overuren), zal CSS de prijs evenredig kunnen verhogen.

4. CSS mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of extra risico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij gevaarlijke locaties of hindernissen of vertragende factoren bij de uitvoering, zal CSS een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en de te maken kosten.

Artikel 5. Tarieven/prijzen

1. Voor alle werkzaamheden en zaken zullen prijzen en/of tarieven overeenkomstig deze algemene voorwaarden worden overeengekomen, bij gebreke waarvan de in de branche gebruikelijke prijzen en tarieven door CSS worden aangehouden, tenzij de door CSS gebruikelijk gehanteerde prijs hoger is (in welk geval deze laatste prijs geldt).

2. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen en tarieven binden CSS niet, tenzij die in een volgende overeenkomst worden bevestigd.

Artikel 6. Betaling en zekerheden

1. De wederpartij dient de factuur (en alle andere eventuele betalingen) zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding, binnen (30) dertig dagen na factuurdatum (dan wel een daarvoor overeengekomen andere termijn) te voldoen op de door CSS aangewezen bankrekening. Bij elektronische betalingen geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van CSS.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1 is, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de wederpartij vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd. Indien de wettelijke handelsrente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke handelsrente in plaats van contractuele rente.

3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die CSS in redelijkheid heeft gemaakt als gevolg van de niet (tijdige) nakoming door de wederpartij van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 500,-.

4. CSS is, indien wederpartij met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden, zonder dat CSS enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

5. Wederpartij is niet gerechtigd een eigen (vermeende) vordering op CSS van welke aard dan ook te verrekenen met de vordering tot betaling van CSS op de wederpartij, dan wel vanwege de (vermeende) eigen vordering de verplichting tot voldoening van de vordering tot betaling van CSS op de wederpartij op te schorten. De wederpartij mag ook geen beslag leggen onder zichzelf.

6. CSS is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht om naar het oordeel van CSS voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. CSS is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren. De kosten voor de zekerheidsstellingen en andere betalingswijzen zijn voor rekening van de wederpartij. Voorts zijn voor rekening de kosten en schade die CSS maakt en lijdt door opschorting van zijn werkzaamheden.

7. In geval van liquidatie, van insolventie, (aanvraag van) faillissement of (aanvraag van) surseance van betaling, van beslaglegging ten laste van de wederpartij, van toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer over zijn vermogen kan beschikken, zijn de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. In die gevallen is CSS tevens gerechtigd om de rechtsbetrekking met de wederpartij met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd het recht van CSS op schadevergoeding.

8. Door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

9. Indien een (betalings-)korting, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen is deze uitsluitend toepasbaar indien wederpartij heeft voldaan aan de in dat kader gestelde voorwaarden en ook al zijn verdere (betalings-)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens CSS volledig en stipt nagekomen.

10. CSS is gerechtigd zaken, documenten en gelden onder zich te houden voor rekening en risico van de wederpartij en/of belanghebbende(n), totdat alle vorderingen die CSS heeft op de wederpartij zijn voldaan of ter zake naar het oordeel van CSS deugdelijke zekerheid is verstrekt. CSS heeft een pandrecht op alle zaken, documenten en gelden welke hij onder zich heeft/zal krijgen, uit welke hoofde dan ook, voor alle vorderingen uit hoofde van zijn werkzaamheden of anderszins. Indien ter zake van enige vordering niet binnen de gestelde termijn is betaald of deugdelijke zekerheid is gesteld, is CSS gerechtigd de zaken of documenten waarop hij een pandrecht heeft, onderhands of in het openbaar te verkopen zonder rechterlijke machtiging. CSS is te allen tijde gerechtigd enige vorderingen te verrekenen met wat hij aan gelden onder zich mocht hebben of zal krijgen

11. CSS heeft een retentierecht op de eventueel door de wederpartij ter beschikking gestelde goederen, onder welke naam dan ook.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

1. CSS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, rekening houdend met de op dat moment bekende stand der wetenschap. CSS zal de uitvoering van de overeenkomst doen geschieden door daartoe deskundige personen en daarvoor geëigende apparatuur gebruiken.

2. CSS is niet verantwoordelijk in het geval aanwijzingen en adviezen van CSS niet opgevolgd worden door de wederpartij of door ondergeschikte en niet-ondergeschikte hulppersonen van de wederpartij.

3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CSS de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Bij het uitvoeren van opdrachten van wederpartij is CSS afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de door wederpartij gegeven opdracht en de in dat kader verstrekte inlichtingen en informatie, teneinde een dergelijke opdracht op de juiste wijze te kunnen uitvoeren.

5. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan CSS verstrekte opdracht, gegevens en informatie. CSS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar ten tijde van de verstrekte opdracht kenbaar behoorde te zijn.

6. Indien er met betrekking tot een overeenkomst tussen CSS en de wederpartij verschil van mening ontstaat over de vraag of CSS de opdracht op de juiste wijze heeft uitgevoerd, rust de bewijslast ten aanzien van de inhoud van de gegeven opdracht en de volledigheid en juistheid van de in dat kader door wederpartij verstrekte informatie en inlichtingen, op de wederpartij.

7. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CSS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CSS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CSS zijn verstrekt, heeft CSS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

8. De wederpartij is gehouden CSS onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

9. Het is CSS toegestaan om in het kader van de werkzaamheden, dan wel andere activiteiten, derden in te schakelen en (algemene) voorwaarden van die derden te aanvaarden. De wederpartij stemt ermee in die voorwaarden tegen zich te laten gelden.

Artikel 8. Aanvangstijd en termijnen:

1. Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht door CSS uitgevoerd moet worden, worden door CSS en wederpartij vastgesteld.

2. Termijnen waarbinnen de overeenkomst en/of werkzaamheden dienen te zijn voltooid – ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen – gelden als indicatie en niet als fatale termijnen, tenzij CSS en wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij CSS – ook na deugdelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gegund de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te komen – nalatig blijft.

4. De termijn wordt in ieder geval verlengd met het tijdvak, waarin de uitvoering van de overeenkomst is belemmerd door toedoen van de wederpartij.

Artikel 9. Wijziging aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende omstandigheden

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door CSS wordt aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.

2. CSS heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van CSS voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.

3. Indien de wijziging, bedoeld in lid 2 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 e.v. van dit artikel.

4. In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, of die CSS niet kunnen worden toegerekend of die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

5. Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 intreden, heeft CSS aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.

6. CSS zal, indien deze van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, de wederpartij hiervan op de hoogte stellen. De wederpartij zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met CSS in hoeverre de kostenverhoging in redelijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.

7. In afwijking van artikel 7:1646 BW is voor wijzigingen als bedoeld in lid 2 en het in rekening brengen van kostenverhogende omstandigheden geen schriftelijke toestemming van de wederpartij vereist.

8. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door wederpartij verschuldigde door CSS naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.

Artikel 10. Reclames

1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de (op)levering onderzoeken of CSS de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na (op)levering schriftelijk te worden gemeld aan CSS, waarbij gemotiveerd moet worden aangegeven waarom sprake is van een gebrek en dient een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het gebrek te worden gegeven. Reclames betreffende gebreken die niet waarneembaar zijn bij oplevering, dienen door de wederpartij schriftelijk te worden gemeld terstond nadat deze gebreken zijn waargenomen of redelijkerwijs hadden moeten worden waargenomen, doch uiterlijk binnen (8) acht kalenderdagen na (op)levering.

2. CSS is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen (tenzij het (beweerde) verzuim onherstelbaar is). De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.

3. De nakoming van de overeenkomst door CSS geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen of CSS tijdig van het onderzoeksresultaat kennis te geven.

4. De factuur van CSS geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen (8) acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk een gemotiveerd protest bij CSS heeft ingediend.

5. Voor transacties waarvoor naar aard of omvang geen offerte, opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst is aangegaan, wordt geacht de overeenkomst volledig te zijn weergegeven door de factuur van CSS, behoudens schriftelijke reclame binnen (8) acht kalenderdagen na de factuurdatum, met nauwkeurige opgave van de aard en gronden van de reclame.

6. CSS dient in de gelegenheid te worden gesteld de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. Indien CSS deze (deels) gegrond bevindt, zal CSS de geleverde prestatie, –- naar vrije keuze van CSS - herstellen, dan wel door nieuwe vervangen, dan wel overgaan tot creditering van een deel van de prijs, dan wel het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden. Aansprakelijkheid voor enige vertraging in de levering van vervangende producten of diensten die hieruit mogelijk voortvloeit, is uitgesloten.

7. Indien de in dit artikel bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van CSS voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

8. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, herstel of vervanging van enige afgeleverde zaak, aflevering van het ontbrekende, uit welke hoofde dan ook, alsmede ieder recht tot ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet-tijdige melding aan CSS, doch in ieder geval (6) zes kalendermaanden na de aflevering of afronding van de dienstverlening.

9. De prestatie van CSS geldt in ieder geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen en het geleverde of een gedeelte van het geleverde niet in gebruik heeft genomen, niet heeft bewerkt of verwerkt, niet aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, niet heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 11. Overmacht

1. CSS is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten in geval van overmacht. Voor de gevolgen van overmacht en/of deze opschorting van de werkzaamheden is CSS nimmer aansprakelijk.

2. Als overmacht gelden alle omstandigheden die CSS redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan CSS de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Dit betreft onder meer – maar is niet beperkt tot -

gedragingen, inclusief opzet of grove schuld, van personen of derden van wie CSS bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel, brand, explosie, oproer, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van CSS of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door CSS of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij CSS die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van CSS die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.

3. CSS heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat CSS haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Tijdens de periode dat sprake is van overmacht worden de verplichtingen van CSS opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan een week, is CSS bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring.

5. Indien CSS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de wederpartij.

2. CSS is niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij lijdt, tenzij de wederpartij bewijst dat schade uitsluitend het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van CSS. Uitdrukkelijk zijn meet-, inschattings-, beoordelings-, reken-, en schrijffouten en dergelijke niet aan te merken als ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Aansprakelijkheid van CSS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij, alsmede iedere andere gevolgschade van welk aard dan ook en ongeacht hoe deze is ontstaan, is uitgesloten en komt niet voor vergoeding in aanmerking.

3. CSS aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is CSS niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van CSS van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van CSS.

4. CSS is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt.

5. Indien en voor zover aansprakelijkheid van CSS niettemin wordt vastgesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van CSS gedane uitkering vermeerderd met het eigen risico. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat – ongeacht de reden die daaraan ten grondslag ligt – of de schade niet door enige verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CSS beperkt tot maximaal de creditering van het factuurbedrag (exclusief btw) van het (beweerdelijk) niet, onjuist of schadeplichtig uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden, zulks onder aftrek van de inkoopkosten en kosten van derden van dat gedeelte.

6. Voor het geval CSS geen volledig beroep kan doen op de in de voorgaande leden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en –uitsluitingen is CSS in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 10.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen.

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen (door een garantietermijn te stellen), geeft CSS geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of onderzoeken en staat CSS er niet voor in dat de door haar geleverde zaken, door haar gegeven adviezen of uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze bestemd heeft. Indien de geleverde zaken en uitgevoerde diensten aan CSS zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal CSS deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.

8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van CSS niet meer in dan een inspanningsplicht (geen resultaatsplicht) om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren en/of de overeengekomen adviezen te geven.

9. Indien CSS door de wederpartij op buitencontractuele grondslag wordt aangesproken, is zij niet verder dan zij uit overeenkomst zou zijn. Elke vordering van de wederpartij jegens CSS verjaart en vervalt door het enkele verloop van 12 maanden vanaf het moment dat de wederpartij bekend is of geacht moet worden te zijn met de feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot de vordering.  

Artikel 13. Vrijwaring

In het geval CSS door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade waarvoor CSS jegens wederpartij niet aansprakelijk is, is de wederpartij gehouden CSS ter zake volledig te vrijwaren en CSS alles te vergoeden wat CSS aan deze derde dient te voldoen. In het geval CSS jegens een derde gehouden is meer te vergoeden dan waartoe CSS op grond van de overeenkomst met de wederpartij gehouden is, zal de wederpartij CSS vrijwaren voor het meerdere. De wederpartij is tevens verplicht CSS te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij CSS.

 

Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten:

1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die CSS bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, systemen, systeemontwerpen, software, voorbereidend materiaal en computerprogramma’s, komen toe aan CSS en/of haar licentiegevers.

2. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CSS is het de wederpartij niet toegestaan de producten van de geest als bedoeld in lid 1 van dit artikel of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren en/of deze anderszins aan derden ter beschikking te stellen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 15.3 van deze algemene voorwaarden. CSS behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15. Geheimhouding

1. CSS is verplicht de door of namens wederpartij verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op CSS een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of wederpartij CSS van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Wederpartij heeft op haar beurt eveneens een geheimhoudingsplicht, welke in ieder geval geldt ten aanzien van de werkwijzen van CSS. Voor deze geheimhouding geldt een termijn voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2. CSS is, indien zij voor zichzelf optreedt of  in een civielrechtelijke-, bestuursrechtelijke- of strafrechtelijke procedure, gerechtigd de door of namens wederpartij verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CSS is het de wederpartij niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van CSS openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen of te openbaren, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, dit geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van CSS, op wederpartij een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien wederpartij voor zichzelf optreedt in een tuchtrechtelijke-, civielrechtelijke-, bestuursrechtelijke- of strafrechtelijke procedure.

Artikel 16. Beëindiging overeenkomst

1. CSS is gerechtigd om de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te beëindigen of op te schorten in geval wederpartij een uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting niet nakomt, of indien CSS gegronde reden heeft om aan te nemen dat wederpartij niet in staat zal zijn die verplichtingen na te komen. CSS zal de wederpartij hiervan op de hoogte stellen onder vermelding van de verplichting die de wederpartij niet is nagekomen of dreigt niet na te komen. In zo een geval zal CSS niet aansprakelijk zijn voor de mogelijk daaruit voortvloeiende gevolgen voor de wederpartij.

2. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CSS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding. Het in de vorige zin besproken recht komt CSS eveneens toe indien de zeggenschapsverhouding in de onderneming van wederpartij wijzigt.

Artikel 17. Verbod op overname werknemers

1. Behoudens schriftelijke toestemming van CSS zal wederpartij zich onthouden van het (direct of indirect) in dienst nemen van werknemers van CSS alsmede het benaderen van werknemers voor een dienstbetrekking, die in de twee voorafgaande jaren betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst.

2. Bij overtreding van lid 1 van dit artikel verbeurt de wederpartij ten behoeve van CSS een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (EUR 50.000,-) per medewerker met wie de wederpartij een arbeidsovereenkomst aangaat.,

Artikel 18. Jurisdictie en toepasselijk recht

1. Op iedere overeenkomst tussen CSS en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (Trb. 1986,61).

2. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen CSS en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Roermond. CSS is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.

3. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere taalversies beschikbaar zijn, is de Nederlandse taalversie bij inhoudelijke of interpretatieverschillen leidend, behoudens in het geval dat met de wederpartij voornamelijk in het Engels (of een andere) taal wordt gecommuniceerd en een taalversie in het Engels beschikbaar is gesteld door CSS.