Goods classification

Goederenclassificatie

Het belang van douane-indeling voor goederen

Hoewel veel bedrijven ervan uitgaan dat het 'slechts om een code van 10 cijfers' gaat, zijn er heel wat complexe regels en voorschriften van toepassing. Ook zijn douane classificaties onderhevig aan (periodieke) wijzigingen, wanneer is voor het laatst de geldigheid van uw classificaties gecontroleerd? Hoe is deze controle uitgevoerd? Is dit proces gedocumenteerd? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die betrekking hebben op dit onderwerp. De consultants van Customs Support helpen je bij het vinden van de antwoorden op deze en andere vragen. Hoe je goederen classificeert vanuit douane-oogpunt is een belangrijk onderdeel van de naleving van de douanewetgeving. Het niet juist indelen van goederen kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf en de relatie met de douaneautoriteiten.

Enerzijds kan een onjuiste indeling van goederen leiden tot vertragingen bij de douaneaangifte of tot vertragingen wanneer de douaneautoriteiten een zending aan de grens tegenhouden voor controle, omdat zij vragen hebben over een indeling. Anderzijds kunnen verkeerde indelingen een groot financieel risico vormen in de vorm van hogere rechten die moeten worden betaald en zelfs aanzienlijke boetes.

Het bepalen van de juiste indeling houdt verband met:

  • Rechten
  • Invoer- en uitvoerbeperkingen
  • Documentatie-eisen
  • Vergunningen
  • Handelspolitieke maatregelen
  • Veiligheidsmaatregelen

Hoe worden goederen geclassificeerd?

Goederen worden ingedeeld volgens het geharmoniseerd systeem. De douaneclassificatie geschiedt volgens de classificatieregels die door de Werelddouaneorganisatie zijn vastgesteld. Ook elke afdeling en elk hoofdstuk van het geharmoniseerd systeem bevat specifieke informatie over de indeling. 

De titels van de afdelingen, hoofdstukken en sub-hoofdstukken worden slechts vermeld om verwijzingen te vergemakkelijken; voor juridische doeleinden moet de indeling worden vastgesteld aan de hand van de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken en, voor zover die posten of aantekeningen niet anders bepalen, aan de hand van de hierna volgende bepalingen.

Indelingsregel nummer 1 is de basisregel voor het indelen van goederen en heeft voorrang boven alle andere indelingsregels.

Voor de indeling van goederen volgens de bewoordingen van de posten worden de bewoordingen van deze posten en de aantekeningen op de desbetreffende afdelingen of hoofdstukken voor juridische doeleinden gebruikt. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de voorgaande regels, met dit verschil dat alleen indelingen van gelijke strekking met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor het gebruik van deze regel gelden de bepalingen van de rubrieken en de eventueel daarbij behorende aantekeningen op de afdelingen of hoofdstukken en, voor zover die rubrieken of aantekeningen niet anders voorschrijven, volgens de hierna volgende bepalingen.

Zodra je de juiste code voor een product hebt vastgesteld, wordt dit een douane-indeling genoemd. Op basis van de classificatieregels worden goederen ingedeeld in het Harmonized Tariff System (HTS) / de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Dit is een classificatiesysteem dat door de Wereld Douane Organisatie wordt bijgehouden. Het HTS-systeem wordt bijna overal ter wereld gebruikt. Het GN-systeem is een uitbreiding van het HTS-systeem dat in de Europese Unie wordt gebruikt.

Uitleg van een douane-indelingscode

De eerste zes zijn wereldwijd hetzelfde (of zouden dat moeten zijn). De nummers daarna kunnen per land verschillen. Als je bijvoorbeeld goederen betrekt van leveranciers buiten de Europese Unie is het van groot belang om de verstrekte codes te controleren of te 'vertalen' naar de codes die in de Europese Unie worden gebruikt. Dit om er zeker van te zijn dat je werkt met geldige & correcte douane-indelingscode.

Het bepalen van de douane-indeling voor je goederen is een complexe aangelegenheid. Het niet voldoen aan de geldende regels & voorschriften kan een serieuze bedreiging vormen voor de continuïteit van je bedrijf. Dit is waar een specialist je ondersteunt en advies geeft.

Hoe je goederen classificeert vanuit douaneoogpunt is een belangrijk onderdeel van de naleving van de douanewetgeving. Het niet juist indelen van uw goederen kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf en de relatie met de douaneautoriteiten.